اطلاع رسانی رویدادمدرسه زمستانه خلاقیت و ایده پردازی جیرفت و عنبرآباد


استان کرمان

/

شهر جیرفت و عنبرآباد

آزمون ورودی
تاریخ:
توضیحات:
ندارد
مرحله 1
تاریخ:
توضیحات:
در این مرحله دانش آموزان طی سه روز آموزش های مرحله اول برنامه رو دریافت خواهند کرد.
مرحله 2
تاریخ:
توضیحات:
در این مرحله دانش آموزان طی سه روز در کرمان اموزش های مرحله دوم را دریافت نموده و تا 7 مرداد ماه فرصت دارند تا پروژه های خود را برای ارزیابی ارسال نمایند.
Slider image

مدرسه پاییزه خلاقیت وایده پردازی شهرستان لامرد


استان فارس

/

شهر لامرد

آزمون ورودی
تاریخ:
توضیحات:
ندارد
مرحله 1
تاریخ:
توضیحات:
ندارد
مرحله 2
تاریخ:
توضیحات:
در این مرحله دانش آموزان طی سه روز آ»وزش های تکمیلی را دریافت کرده و بعد به مدت یک ماه فرصت خواهند داشت نسبت به انجام پروژه های تعریف شده اقدام نمایند.
مرحله 3
تاریخ:
توضیحات:
زمان مرحله سوم روز پنج شنبه مورخ 12/02/98 از ساعت 8 در محل پژوهشسرای شهرستان لامرد خواهد بود.
مرحله 4
تاریخ:
توضیحات:
در این مرحله دانش آموزان با ارتباط با دوست علمی خود به انجام پروژه های تعریف شده خواهند پرداخت و افرادی که تا بهمن ماه 98 پروژه های خود را به خوبی پیش ببرند در اسفندماه در مرحله چهارم حضور خواهند یافت.
Slider image

مدرسه پاییزه خلاقیت وایده پردازی شهرستان استهبان


استان فارس

/

شهر استهبان

آزمون ورودی
تاریخ:
توضیحات:
ندارد
مرحله 1
تاریخ:
توضیحات:
در این مرحله دانش آموزان طی سه روز آموزش های مربوط به مرحله اول برنامه را دریافت کردند
مرحله 2
تاریخ:
توضیحات:
دانش آموزان در این مرحله طی سه روز آموزش های لازم را خواهند دید و پس از آن در حدود یک ماه فرصت خواهند داشت تا نسبت به ارائه پروژه های خود برای حضور در مرحله سوم اقدام نمایند.
مرحله 3
تاریخ:
توضیحات:
در این مرحله دانش آموزان به صورت حضوری در روز دوشنبه مورخ 3 تیرماه به دفاع از ایده ها و پروژه های خود خواهند پرداخت
مرحله 4
تاریخ:
توضیحات:
در این مرحله دانش آموزان با ارتباط با دوست علمی خود به انجام پروژه های تعریف شده خواهند پرداخت و افرادی که تا بهمن ماه 98 پروژه های خود را به خوبی پیش ببرند در اسفندماه در مرحله چهارم حضور خواهند یافت.
Slider image

مدرسه پاییزه خلاقیت و ایده پردازی نواحی شیراز


استان فارس

/

شهر شیراز

آزمون ورودی
تاریخ:
توضیحات:
ندارد
مرحله 1
تاریخ:
توضیحات:
در این مرحله دانش آموزان طی سه روز آموزش های پایه خلاقیت را می گذرانند
مرحله 2
تاریخ:
توضیحات:
در این مرحله دانش اموزان طی سه روز آموزش های تکمیلی را می گذرانند
مرحله 3
تاریخ:
توضیحات:
در این مرحله به صورت حضوری از پروژه های خود در مرحله دوم دفاع خواهید کرد.
مرحله 4
تاریخ:
توضیحات:
در این مرحله دانش آموزان با ارتباط با دوست علمی خود به انجام پروژه های تعریف شده خواهند پرداخت و افرادی که تا بهمن ماه 98 پروژه های خود را به خوبی پیش ببرند در اسفندماه در مرحله چهارم حضور خواهند یافت.
Slider image

مدرسه پاییزه خلاقیت وایده پردازی ناحیه دو کرمان


استان کرمان

/

شهر کرمان

آزمون ورودی
تاریخ:
توضیحات:
ندارد
مرحله 1
تاریخ:
توضیحات:
ندارد
مرحله 2
تاریخ:
توضیحات:
در این مرحله دانش آموزان طی سه روز آموزش های تکمیلی را فرا خواهند گرفت.
Slider image

مدرسه پاییزه خلاقیت و ایده پردازی شهرستان خنج


استان فارس

/

شهر خنج

آزمون ورودی
تاریخ:
توضیحات:
ندارد
مرحله 1
تاریخ:
توضیحات:
در این مرحله دانش آموزان در سه روز آموزش های مرحله اول را فرا خواهند گرفت
مرحله 2
تاریخ:
توضیحات:
در این مرحله دانش آموزان در سه روز آموزش های تکمیلی را فرا خواهد گرفت.
مرحله 3
تاریخ:
توضیحات:
مرحله سوم که روز چهارشنبه مورخ 11/2/98 در شهرستان خنج برگزار خواهد شد، دانش آموزان می بایست به صورت حضوری از پروژه های خود دفاع نمایند.
مرحله 4
تاریخ:
توضیحات:
در این مرحله دانش آموزان با ارتباط با دوست علمی خود به انجام پروژه های تعریف شده خواهند پرداخت و افرادی که تا بهمن ماه 98 پروژه های خود را به خوبی پیش ببرند در اسفندماه در مرحله چهارم حضور خواهند یافت.
Slider image

مدرسه تابستانه خلاقیت و ایده پردازی مدارس ستارگان و محمد رسول الله -ص-


استان فارس

/

شهر شیراز

آزمون ورودی
تاریخ:
توضیحات:
ندارد
مرحله 1
تاریخ:
توضیحات:
در این مرحله دانش آموزان با شرکت در دوره 3 روزه آموزش های مقدماتی را فرا می گیرند
مرحله 2
تاریخ:
توضیحات:
در این مرحله دانش آموزان با حضور در دوره سه روزه آموزش های تکمیلی را فرا گرفته و سپس نسبت به انجام پروژه تعریف شده در برنامه اقدام خواهند کرد
مرحله 3
تاریخ:
توضیحات:
ندارد
مرحله 4
تاریخ:
توضیحات:
در این مرحله دانش آموزان در ارتباط با دوست علمی خود به انجام پروژه های خود پرداخته و در نهایت با حضور در جشنواره پایانی مدارس خلاقیت به دفاع از پروژه های انجام شده خواهند پرداخت.
Slider image

مدرسه بهاره خلاقیت و ایده پردازی مجمع خیران نخبه پرور فارس


استان فارس

/

شهر شیراز

آزمون ورودی
تاریخ:
توضیحات:
ندارد
مرحله 1
تاریخ:
توضیحات:
در این مرحله دانش آموزان در دوره 3 روزه آموزشی مباحث مربوط به مرحله اول طرح را می گذرانند.
مرحله 2
تاریخ:
توضیحات:
در این مرحله بعد از سه روز کارگاه های آموزشی، طی مدت 3 هفته می بایست پروژه های تعریف شده را انجام و از طریق سامانه ارسال نمایید.
مرحله 3
تاریخ:
توضیحات:
ندارد
مرحله 4
تاریخ:
توضیحات:
د راین مرحله دانش آموزان با کمک مشاوران خود بر روی پروژه های انتخابی خود کار خواهند کرد.
Slider image

مدرسه بهاره خلاقیت و ایده پردازی شهرستان فیروزآباد


استان فارس

/

شهر فیروزآباد

آزمون ورودی
تاریخ:
توضیحات:
ندارد
مرحله 1
تاریخ:
توضیحات:
در این مرحله دانش آموزان به مدت سه روز آموزش های لازم در حوزه مشاهده، ایده پردازی، تفکر واگرا، سنجش خلاقیت، تکنیک طوفان ذهن، ارتباط مؤثر و روش گفتگو را فرا خواهند گرفت.
مرحله 2
تاریخ:
توضیحات:
در این مرحله دانش آموزان در مدت 3 روز آموزش های لازم را در زمینه انضباط شخصی، روش ارائه و فن بیان، حل مسأله، روش پژوهش، کار گروهی و نگارش خلاق را فرا خواهند گرفت و بعد از 3 هفته فرصت خواهد داشت از میان پروژه های تعریف شده حداقل یکی را انتخاب و برای ارزیابی به بنیاد ارسال نمایند.
مرحله 3
تاریخ:
توضیحات:
در این مرحله داوری پروژه ها به صورت حضوری انجام می گردد
مرحله 4
تاریخ:
توضیحات:
در این مرحله دانش آموزان با راهنمایی دوست علمی خود نسبت به انجام پروژه های خود اقدام خواهند کرد.
Slider image

مدرسه زمستانه خلاقیت و ایده پردازی شهرستان خرامه


استان فارس

/

شهر خرامه

آزمون ورودی
تاریخ:
توضیحات:
در این مرحله دانش آموزان عزیز فرصت دارند در مدت 40 دقیقه به سوالات ارائه شده پاسخ دهند
مرحله 1
تاریخ:
توضیحات:
این مرحله در سه روز برگزار می شود
مرحله 2
تاریخ:
توضیحات:
دراین مرحله شما طی سه روز آموزش های تکمیلی را فرا خواهید گرفت
مرحله 3
تاریخ:
توضیحات:
در این مرحله دانش آموزان از پروژه های خود به صورت حضوری دفاع خواهند کرد.
مرحله 4
تاریخ:
توضیحات:
در این مرحله دانش آموزان با ارتباط با دوست علمی خود بر روی ایده های خو کار خواهند کرد
Slider image

مدرسه تابستانه خلاقیت و ایده پردازی ناحیه سه شیراز


استان فارس

/

شهر شیراز

آزمون ورودی
تاریخ:
توضیحات:
ندارد
مرحله 1
تاریخ:
توضیحات:
ندارد
مرحله 2
تاریخ:
توضیحات:
در این مرحله پس از گذراندن سه روز دوره آموزشی از میان پروژه های معرفی شده یکی را بایستی انجام داده و در صورت کسب امتیاز لازم به مرحله سوم دعوت خواهید شد.
مرحله 3
تاریخ:
توضیحات:
ندارد
مرحله 4
تاریخ:
توضیحات:
در این مرحله شما با مشاوره دوست علمی خود بر روی پروژه های خود کار خواهید کرد.
Slider image

مدرسه پاییزه خلاقیت و ایده پردازی شهرستان کازرون


استان فارس

/

شهر کازرون

آزمون ورودی
تاریخ:
توضیحات:
انتخاب دانش آموزان
مرحله 1
تاریخ:
توضیحات:
پس از برگزاری موفق مدرسه تابستانی خلاقیت و ایده پردازی برای دانش آموزان شهرستان کازرون و همکاری کم نظیر آن شهرستان در برگزاری مدرسه فصلی خلاقیت، دومین مدرسه فصلی در روزهای 21 و 22 آبان ماه در کازرون با حضور 80 نفر از دانش آموزان متوسطه برگزار گردید. در این برنامه به مدت دو روز در قالب کارگاه‌های آموزشی و مسابقات خلّاقانه-مفاهیمی از قبیل ایده‌پردازی، تفکر موازی و تکنیک 6 کلاه تفکر، تفکر منطقی و هنر حل مسئله، مدیریت پروژه و مدیریت زمان و خلاقیت هنری به دانش آموزان آموزش داده شد.
مرحله 2
تاریخ:
توضیحات:
پس از برگزاری مرحله اول مدرسه پاییزه خلاقیت و ایده پردازی کازرون، از میان شرکت کنندگان در مرحله اول 25 نفر به واسطه موفقیت در انجام پروژه های مرحله اول به مرحله دوم راه یافتند. در این مرحله دانش آموزان در کارگاه های آموزشیّ بازدیدهای علمی و نشست با نخبگان و استعدادهای برتر استان شرکت نمودند.
مرحله 3
تاریخ:
توضیحات:
پس از برگزاری مرحله دوم مدرسه پاییزه خلاقیت و ایده پردازی کازرون، از میان شرکت کنندگان در مرحله دوم 21 نفر به واسطه موفقیت در انجام پروژه های مرحله دوم به مرحله سوم راه یافتند. در مرحله سوم که از 2 تا 3 تیر ماه در کازرون برگزار شد، 21 نفر برگزیده در حضور هیأت داوران بنیاد نخبگان به دفاع از پروژه های خود پرداخته و از این طریق با نظر داوران محترم برگزیدگان به مرحله پایانی برنامه مشخص شدند.
مرحله 4
تاریخ:
توضیحات:
در این مرحله مشاوره های علمی انجام می پذیرد
Slider image

مدرسه پاییزه خلاقیت و ایده پردازی ارسنجان


استان فارس

/

شهر ارسنجان

آزمون ورودی
تاریخ:
توضیحات:
در این مرحله شما دانش آموز عزیز از ساعت 8 صبح 7 آذرماه تا ساعت 23 روز 14 آذرماه فرصت دارید به سوالات ارائه شده در همین بخش در مدت حداکثر 40 دقیقه پاسخ دهید. توجه داشته باشید که بعد از پاسخ به هر سوال و رفتن به سوال بعد امکان تغییر جواب نخواهد بود.
مرحله 1
تاریخ:
توضیحات:
در این مرحله طی سه روز در ارسنجان آموزش های لازم به داشن اموزان ارائه خواهد شد.
مرحله 2
تاریخ:
توضیحات:
ندارد
مرحله 3
تاریخ:
توضیحات:
در این مرحله دانش آموزان پذیرفته شده می بایست در داوری حضوری از پروژه های انجام داده خود دفاع کنند.
مرحله 4
تاریخ:
توضیحات:
در این مرحله شما با همراهی دوست علمی خود بر روی پروژه های مشخص شده کار خواهید کرد تا در صورت موفقیت در پیشبرد مناسب کار در مرحله چهارم حضور یابید
Slider image

دوره تربیت مربی خلاقیت بنیاد نخبگان استان فارس


استان فارس

/

شهر تربیت مربی خلاقیت

آزمون ورودی
تاریخ:
توضیحات:
در این مرحله متقاضیان می بایست به سوالات در بخش آزمون ورودی دوره پاسخ دهند.
Slider image

مدرسه بهاره خلاقیت و ایده پردازی شهرستان کازرون


استان فارس

/

شهر کازرون

آزمون ورودی
تاریخ:
توضیحات:
ندارد
مرحله 1
تاریخ:
توضیحات:
ندارد
مرحله 2
تاریخ:
توضیحات:
پس از حضور در دوره 3 روزه آموزشی ، برای تداوم ارتباط دانش آموزان با بنیاد و رصد بهتر استعداد دانش آموزان 4 پروژه از جمله انجام یک کار داوطلبانه، تدوین یک پروپوزال علمی، آفریش اثر در حوزه ادبی یا هنری و هم چنین مسابقه کتابخوانی برای دانش آموزان مطرح شد تا با اجرا توسط دانش آموزان و ارزیابی آن ها مرحله بعد برنامه برای برگزیدگان اجرایی گردد.
مرحله 3
تاریخ:
توضیحات:
این مرحله داوری حضوری پروژه ها براساس پروتکل داوری انجام خواهد پذیرفت.
مرحله 4
تاریخ:
توضیحات:
در این مرحله شما با مشاوره دوست علمی خود بر روی پروژه های خود کار خواهید کرد
Slider image

مدرسه تابستانه خلاقیت و ایده پردازی شهرستان گراش


استان فارس

/

شهر گراش

آزمون ورودی
تاریخ:
توضیحات:
در این مرحله دانش آموزان با پاسخ به سوالات مطرح شده متقاضی حضور در مرحله اول برنامه خواهند شد.
Slider image

مدرسه بهاره خلاقیت و ایده پردازی شهرستان اقلید


استان فارس

/

شهر اقلید

آزمون ورودی
تاریخ:
توضیحات:
در این مرحله دانش اموزان برای ورود به مرحله اول انتخاب خواهند شد
مرحله 1
تاریخ:
توضیحات:
در این برنامه، 85 نفر از دانش آموزان دختر و پسر در قالب 9 گروه دختران و 8 گروه پسران در کارگاه های آموزشی این مدرسه شرکت کردند و همچنین در بخش مسابقات خلاق به رقابت پرداختند
مرحله 2
تاریخ:
توضیحات:
پس از برگزاری مرحله اول مدرسه بهاره خلاقیت و ایده پردازی اقلید، از میان شرکت کنندگان در مرحله اول 27 نفر به واسطه موفقیت در انجام پروژه های مرحله اول به مرحله دوم راه یافتند. در این مرحله دانش آموزان با شرکت در کارگاه های آموزشی با عناوین انضباط شخصی، نگارش خلاق، آشنایی با اصول ساخت، روش پژوهش و مستندسازی علمی و روش ارائه و سخنرانی آموزش های خود در مرحله اول را تکمیل نمودند.
مرحله 3
تاریخ:
توضیحات:
پس از برگزاری مرحله دوم مدرسه بهاره خلاقیت و ایده پردازی اقلید، از میان شرکت کنندگان در مرحله دوم 18 نفر به واسطه موفقیت در انجام پروژه های مرحله دوم به مرحله سوم راه یافتند. در مرحله سوم که در اقلید برگزار شد، 18 نفر برگزیده در حضور هیأت داوران بنیاد نخبگان به دفاع از پروژه های خود پرداخته و از این طریق با نظر داوران محترم برگزیدگان به مرحله پایانی برنامه مشخص شدند.
مرحله 4
تاریخ:
توضیحات:
این مرحله با حضور برگزیدگان مرحله سوم برگزار خواهد شد
Slider image

مدرسه پاییزه خلاقیت و ایده پردازی سازمان بهزیستی


استان فارس

/

شهر بهزیستی

آزمون ورودی
تاریخ:
توضیحات:
ندارد
مرحله 1
تاریخ:
توضیحات:
ندارد
مرحله 2
تاریخ:
توضیحات:
ندارد
مرحله 3
تاریخ:
توضیحات:
در این مرحله دانش آموزان یم بایست از پروژه های تایید شده خود در مرحله دوم به صورت حضوری دفاع نمایند.
مرحله 4
تاریخ:
توضیحات:
در این مرحله دانش آموز با کمک دوست علمی بر روی پروژه های خود کار می کنند و برای مراسم پایانی مدارس فصلی خلاقیت و ایده پردازی آماده می شوند.
Slider image

مدرسه تابستانه خلاقیت و ایده پردازی پنج شهرستان فارس


استان فارس

/

شهر پنج شهرستان

آزمون ورودی
تاریخ:
توضیحات:
ندارد
مرحله 1
تاریخ:
توضیحات:
ندارد
مرحله 2
تاریخ:
توضیحات:
ندارد
مرحله 3
تاریخ:
توضیحات:
ندارد
مرحله 4
تاریخ:
توضیحات:
در این مرحله شما با مشاوره دوست علمی خود پروژه مورد نظر خود را پیش خواهید برد.
Slider image

مدرسه تابستانه خلاقیت و ایده پردازی نواحی شیراز


استان فارس

/

شهر شیراز

آزمون ورودی
تاریخ:
توضیحات:
ندارد
مرحله 1
تاریخ:
توضیحات:
ندارد
مرحله 2
تاریخ:
توضیحات:
در این مرحله شما می بایست پس از گذراندن دوره آموزشی نسبت به انجام یکی از پروژه های تعریف شده اقدام نمایید.
مرحله 3
تاریخ:
توضیحات:
در این مرحله دانش اموزان می بایست در هر حوزه ای که پذیرفته شده اند در جلسه دفاع حضوری از کارهای خود دفاع نمایند.
مرحله 4
تاریخ:
توضیحات:
در این مرحله دانش آموز با کمک دوست علمی بر روی پروژه های خود کار می کند و برای مراسم پایانی مدارس فصلی خلاقیت و ایده پردازی آماده می شود.
Slider image

مدرسه تابستانه خلاقیت و ایده پردازی شهرستان کازرون


استان فارس

/

شهر کازرون

آزمون ورودی
تاریخ:
توضیحات:
انتخاب دانش آموزان
مرحله 1
تاریخ:
توضیحات:
این مرحله با حضور 75 نفر از دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان کازرون به عنوان اولین مدرسه فصلی خلاقیت و ایده پردازی برگزار گردید. دانش آموزان در این مرحله طی مدت 3 روز در 6 کارگاه آموزشی و 4 آیتم مسابقه خلاقیت شرکت کردند.
مرحله 2
تاریخ:
توضیحات:
در مرحله اول مدرسه خلاقیت از دانش آموزان شرکت کننده خواسته شد تا با توجه به آموخته های خود دفترچه ای را با خلاقیت خود طراحی و به مدت 2 هفته همواره همراه خود داشته باشند و هر آن چه را به عنوان مشکل و چالش مشاهده می کنند در دفترچه یادداشت و ایده خود برای حل آن چالش را نیز ذیل آن ارائه دهند و در پایان 2 هفته برای بنیاد ارسال نمایند. این برنامه که با عنوان «مسابقه دفترچه ایده ها» اجرا گردید مورد استقبال دانش آموزان قرار گرفت و از میان دفترچه های ارسالی به بنیاد 24 دانش آموز برای حضور در مرحله دوم مدرسه انتخاب شدند. این برنامه که با هدف تکمیل مباحث آموزشی دوره اول و هم چنین آشنایی دانش آموزان با مراکز علمی و هم چنین رویداد کارآفرینی برگزار شد شامل برنامه های متنوع از جمله بازدید از کتابخانه و مرکز اسناد ملی فارس، کارگاه آشنایی با فرآیند تبدیل خلاقیت به نوآوری، بازدید از رویداد کارافرینی پرش، بازدید از رصد خانه دانشگاه شیراز، کارگاه تکمیلی پروپوزال نویسی، کارگاه آزمون فرضیات، بازدید از موزه تاریخ طبیعی دانشگاه شیراز و نشست صمیمانه با 4 تن از نخبگان و استعدادهای برتر شیراز بود.
مرحله 3
تاریخ:
توضیحات:
پس از برگزاری مرحله دوم مدرسه تابستانه خلاقیت و ایده پردازی کازرون، از میان شرکت کنندگان در مرحله دوم 16 نفر به واسطه موفقیت در انجام پروژه های مرحله دوم به مرحله سوم راه یافتند. در مرحله سوم که از 28 تا 30 بهمن ماه در شیراز برگزار شد 16 نفر برگزیده ضمن گذراندن دوره های آموزشی تکمیلی در قالب کارگاه، در فرصتی 4 ساعته به رفع نواقص پروژه های خود پرداخته و برای دفاع از پروژه های خود در روز پایانی آماده شدند. در روز پایانی برنامه شرکت کنندگان در حضور هیأت داوران بنیاد نخبگان به دفاع از کار خود پرداخته و از این طریق با نظر داوران محترم برگزیدگان به مرحله پایانی برنامه مشخص شدند.
مرحله 4
تاریخ:
توضیحات:
در این مرحله مشاوره انجام می گیرد
Slider image

مدرسه زمستانه خلاقیت و ایده پردازی شهرستان جهرم


استان فارس

/

شهر جهرم

آزمون ورودی
تاریخ:
توضیحات:
انتخاب دانش آموزان
مرحله 1
تاریخ:
توضیحات:
پس از برگزاری موفق مدرسه تابستانه و پاییزه خلاقیت و ایده پردازی برای دانش آموزان شهرستان کازرون با همکاری خیران، دانشگاه های علوم پزشکی و دولتی و آموزش و پرورش شهرستان جهرم برنامه مدرسه زمستانه خلاقیت و ایده پردازی برای دانش آموزان مقطع متوسطه جهرم از 7 تا 9 بهمن ماه 1394 برگزار گردید. در این برنامه به مدت دو روز و نیم در قالب کارگاه‌های آموزشی و مسابقات خلّاقانه-مفاهیمی از قبیل ایده‌پردازی، هنر اندیشه ورزی، هنر حل مسئله، انگیزش در دانش آموزان، مدیریت پروژه و مدیریت زمان و خلاقیت هنری به دانش آموزان آموزش داده شد.
مرحله 2
تاریخ:
توضیحات:
پس از برگزاری مرحله اول مدرسه زمستانه خلاقیت و ایده پردازی جهرم، از میان شرکت کنندگان در مرحله اول 30 نفر به واسطه موفقیت در انجام پروژه های مرحله اول به مرحله دوم راه یافتند. در مرحله دوم که از 25 تا 27 فروردین ماه در شیراز برگزار شد 30 نفر برگزیده ضمن بازدید از چند مرکز علمی، دوره های آموزشی تکمیلی را در قالب کارگاه های اموزشی گذراندند.
Slider image

کلیه حقوق مادی و معنوی نزد بنیاد ملی نخبگان استان فارس محفوظ میباشد.

طراحی توسط www.f7e.ir